Key Characters in The Israely Law

סמינר "דמויות מפתח במשפט הישראלי"/ פרופ' פניה עוז-זלצברגר וד"ר אמנון רייכמן

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

סמסטר א', תשס"ט 2008-9

הסמינר עסק בחקר וניתוח פועלם של משפטנים ומשפטניות שכיהנו בתפקידי מפתח
בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. הסמינר התקיים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת
חיפה במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים תשס"ט.

מטרתנו היתה לבחון את תרומתן של דמויות אלה – שופטים, יועצים משפטיים, שרי
משפטים, חברי כנסת ועוד – להתפתחות המשפט בישראל, לא רק במישור הדין החרות,
אלא גם בעיצוב תפיסות היסוד ודפוסי הפעולה. במסגרת הסמינר בחר כל תלמיד דמות
מפתח אחת, חקר את כתביה, פועלה ותפישת עולמה, תוך בחינת השפעתה על התפתחות
המשפט בישראל.

הסמינר התקיים במתכונת מרוכזת והונחה במשותף על-ידי פרופ' פניה עוז-זלצברגר
וד"ר אמנון רייכמן. חלקו הראשון של הסמינר הוקדש ללימוד ומתן רקע בנושא
המתודולוגיה של המחקר ההיסטורי, ואילו חלקו השני הוקדש לדיון בנושא דיסיפלינת
המחקר ההיסטורי של המשפט באופן ספציפי.

במהלך הסמינר התארחו שלושה מהחוקרים הבולטים בתחום המחקר ההיסטורי המשפטי
בישראל - פרופ' יורם שחר, ד"ר נתן ברון וד"ר מיכל שקד, אשר סיפרו על מחקריהם
האישיים, דנו עם הסטודנטים בתהליך המחקר והכתיבה ההיסטוריים ושמעו על כיווני
המחקר העתידיים של הסטודנטים בסמינר.

לאחר מכן, פנו הסטודנטים למחקר עצמאי וכתיבת עבודות הסמינר, שהמצטיינות שבהן
מפורסמות להלן.

עבודות מצטיינות