מחקר

עלייתם של בתי ספר צ׳ארטר בישראל: הפרטה, חוזים, והחינוך הציבורי בישראל

תמי הראל בן שחר, הרן רייכמן, ורננה מיסקין

מהפכה שקטה עוברת על מערכת החינוך בישראל. בשנים האחרונות, עשרות רשויות מקומיות מתקשרות בהסכמים עם גופים פרטיים (בעיקר רשתות חינוך) לשם הקמה וניהול של בתי ספר ממלכתיים (יסודיים ועל יסודיים). הסמכויות המועברות לרשתות הפרטיות חורגות בהרבה מתחום הניהול הלוגיסטי והאדמיניסטרטיבי. הוא כולל ניהול הכספים, פיתוח כוח האדם ואפילו תכנון חינוכי ופדגוגיה. הרשת בוחרת את מנהל בית הספר ומעורבת בהעסקת המורים; החלטות על מגמות הלימוד; אחריות על גיוס ורישום תלמידים, ושיפור הישגיהם. הרשת הינה שותפה מלאה בכל ההחלטות הנוגעות לבית הספר ביחד עם משרד החינוך. מכל בחינה מעשית, אפוא, הרשת הינה הבעלים וההנהלה של בית הספר. דגם זה של ניהול בית ספר ציבורי על ידי גוף פרטי מזכיר את בתי הספר הצ׳ארטר (Charter schools) בארצות הברית שנפוצים ביותר מאז מחצית שנות התשעים של המאה הקודמת ומהווים חלק מרפורמות המאפשרות יתר גיוון בין בתי ספר ומתן זכות בחירה להורים.  חקיקה מדינתית מפורטת ביותר, המשתרעת על מאות סעיפים, מסדירה את כל היבטי הקמתם ופעולתם של בתי ספר צ׳ארטר ואופני הפיקוח עליהם.

למרות מימדי התופעה המתוארת וההשלכות המשמעותיות על החינוך הציבורי, תהליך העברת ניהול בתי הספר הממלכתיים לידי גופים פרטיים מתרחש בישראל ללא שום הסדרה משפטית, ומהווה, למעשה, חריגה מן הדין. בהיעדר הסדרה משפטית מרכזית, העברת הסמכויות לגופים הפרטיים נעשה באופן אד הוקי. לעתים העברת הסמכות נעשית בלא אקט משפטי פורמלי, בהחלטה של הרשות המקומית, ובשנים האחרונות במקרים רבים באמצעות חוזים הנחתמים בין רשויות מקומיות ספציפיות ובין הגוף הפרטי בו הן בוחרות לשם ניהול בית הספר. משרד החינוך, ברוב מכריע מן המקרים, איננו צד לחוזה. מחקר זה עורך ניתוח תוכן של כשלושים חוזים כאלה, שהושגו באמצעות פנייה לרשויות המקומיות השונות. הניתוח בוחן מהו מעמדם המשפטי החדש של בתי ספר אלה כפי שעולה מן החוזים, כלומר מהן הסמכויות שהועברו לגופים המנהלים לעומת הסמכויות שנותרו בידי הרשות המקומית ומשרד החינוך, ומהם מנגנוני הבקרה שמוענקים, אם מוענקים, לרשות המקומית לוודא כי בתי הספר פועלים כראוי. כמו כן המחקר בוחן האם יש בתנאים הקבועים בחוזים כדי להבטיח כי בתי הספר, תחת ההנהלה המופרטת, ימשיכו לתפקד בהתאם לעקרונות החינוך הציבורי. כך למשל, המחקר בוחן את האמור בחוזים בנושאים כגון גביית תשלומי הורים, הקפדה על תכניות הלימודים של משרד החינוך, מחויבות לאינטגרציה ועוד. לבסוף, המחקר משווה בין יעילותם של החוזים הללו כמנגנון מסדיר לעומת חקיקת הצ׳ארטר המפורטת המקובלת בארצות הברית.

 

החינוך במזרח ירושלים

הרן רייכמן

לאור הניסיון הרב של הקליניקה בנוגע לטיפול המשפטי בסוגיית החינוך במזרח ירושלים אנו שוקדים כעת על כתיבת מאמר הבוחן את טיפול מערכת המשפט בסוגיית החינוך בעיר לאור מצב הקיצון הפוליטי/מדיני/בטחוני בעיר.