זכויות אדם בחברה

בישראל קיימת חברה אזרחית ענפה אשר תחום זכויות האדם מהווה עיסוקה החברתי והמשפטי העיקרי. מצד שני הצורך להגן על זכויות חברתיות משפטיות ותרבויות, ובכלל הולך וגדל. הפער בין אזרחי המדינה על רקעים שונים הוא גדול, והפער בין עניים ועשירים הוא מן הגדולים בעולם, כשפערים אלה מתבטאים גם בקשיי נגישות למערכת המשפט.

הפעילות בקליניקה תפגיש את הסטודנטים עם בעיות חברתיות ומשפטיות מגוונות, והיא תאפשר לעמוד (חלקית) על יחסי הגומלין ביניהן.

הקליניקה אם כך עוסקת במגוון רחב של נושאים הנוגעים לקשת הרחבה של זכויות אדם בחברה רב תרבותית כמו שלנו, תוך כדי חקירה מתמדת של התחומים בהם אפשר לחולל שינוי חברתי וזיהוי התחומים בהם שינוי חברתי כזה או אחר ניתן להשגה באמצעות הכלים המשפטיים הידועים מבלי לפסול יצירתיות בחיפוש אחרי כלים נוספים, הן מעולם המשפט והן מחוצה לו. שני נושאים עיקריים עסקה בהם הקליניקה בשנים האחרונות:

נושא הדיור, לרבות דיור בר השגה תפס נפח רחב של הפעילות: בתחום הדיור הציבורי וזכויות דיירי רשות הפיתוח בחיפה ובעכו, בייצוג פרטני, בחקר נושא חסרי הדיור ובמעמד נכסי נפקדים.

זכויות אנשים עם מוגבלויות הינו תחום נוסף בו עוסקת הקליניקה: איתור חסמים משפטיים המונעים מאנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם את מימוש זכיותיהם, זאת הן באמצעות מתן סיוע פרטני והן ברמה של טיפול משפטי רוחבי, מתן הרצאות, עריכת ראיונות, ביצוע מחקר שטח ושינוי מדיניות.

הסטודנטים/ות, בליווי עו"ד סמר קודחה, מנחת הקליניקה, עוסקים בשילוב של פעילות משפטית, פארא-משפטית ואקדמית-מחקרית. במישור הפרטני מדובר במימוש זכויות מול רשויות, פנייה לערכאות וניהול מגעים עם גורמים מוסדיים ולפעמים התרומה היא קהילתית: מפגשים עם אוכלוסיות מסוימות, הרצאות, חלוקת חומר וכדומה. הפעילות המערכתית לשינוי מדיניות במקום בו נדרש שינוי כזה מתבטאת בעתירות עקרוניות, הצעות חוק, ניירות עמדה, השתתפות בפורומים ועוד.

הקליניקה בוחנת את המשפט ואת יכולתו לשמש ככלי לשינוי חברתי, אך גם משמשת שחקן פעיל בשטח המשפט, תוך הכנסת קולות חדשים לשיח המשפטי. נושאים אלו נדונים בהרחבה בסמינר המלווה את הקליניקה, אשר מועבר על ידי ד"ר סנדי קידר.

ליצירת קשר:

עו"ד סמר קודחה samar21qt@gmail.com