פעילות משפטית

 

הכנת סרט הסברה - הושלמה הכנתו של סרט הסברה להעלאת המודעות בנושא חשיבות הסביבה הימית בישראל. הסרט הושק במסגרת אירוע בפקולטה בתאריך 19.4.2015. ניתן לצפות בגרסה הסופית  כאן


רגולציה בתחום משק הגז הטבעי -  מזה מספר שנים מקדמת הקליניקה הסדרה שמחייבת בחינה סביבתית כבר בהליכי הקצאת הרישיונות לחיפושי נפט וגז וטבעי, ובעיקר את החובה לערוך תסקיר אסטרטגי סביבתי בטרם הקצאת הרישיונות. כן לאורך השנים חקרה הקליניקה את הכשלים הקיימים בהליך ההקצאה הקיים המבוסס על שיטה של "כל הקודם זוכה" ושבה והדגישה את חשיבותו של הליך תחרותי בהקצאת רישיונות.  במסגרת זו ערכה הקליניקה עבור משרד האנרגיה מספר סקירות משוות בתחום הרגולציה הסביבתית והקצאת זכויות וכן הכינה מספר ניירות עמדה בנושא. כן קיימה הקליניקה פגישות רבות בנושא עם מקבלי ההחלטות.  השנה נשאו מאמציה של הקליניקה פירות, כאשר לראשונה בישראל  הכריז שר האנרגיה בנובמבר 2016 על הליך תחרותי בהקצאת רישיונות חדשים לחיפושי גז ונפט בים. יתרה מכך, לראשונה יבוסס הליך ההקצאה על תוצאותיו של סקר אסטרטגי סביבתי, אשר הושלם השנה ומסקנותיו פורסמו בנובמבר 2016. הקליניקה שמחה על ההזדמנות שניתנה לה להיות שותפה בהליך חשוב זה.

חוק האזורים הימיים והסדרת סמכויותיה של ישראל במים הכלכליים – מזה מספר שנים פועלת הקליניקה לקידומה של הצעת חוק האזורים הימיים, התשע"ה-2014 המסדירה את סמכויותיה, זכויותיה וחובותיה של המדינה באזורים השונים של המרחב הימי, ובכלל זה מימי החופים, האזור הסמוך והאזור הכלכלי הבלעדי. הצעת החוק פורסמה לקריאה ראשונה כבר ביום 8.12.2014, אולם בסמוך לפרסום הצעת החוק פוזרה הכנסת ה-19 ומאז פרסומה, למרבה הצער, הצעת החוק טרם הגיעה לדיון בכנסת בגלל העדר הסכמה בין הגורמים השונים ביחס למנגנון לתכנון מפורט ורישוי כפי שנקבע בהצעת החוק הממשלתית. במסגרת שיתוף הפעולה עם צוות תכנית ימית לישראל של הטכניון, לקחה הקליניקה חלק בגיבוש המלצות למנגנון לתכנון ימי כולל, ולרישוי הפעולות במרחב הימי. המלצות אלה הוגשו למשרד המשפטים ביום 13.9.2016 במטרה לפתור חלק מהקשיים הקיימים כיום בהצעת החוק הממשלתית.

להמלצות ולדוחות במלואם ראו אתר תכנית ימית לישראל

אסטרטגיה ימית – הקליניקה לקחה חלק בסקירה המשפטית בדוח "הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 2016" של מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית, אשר פורסם בינואר 2017. הדוח הוצג במסגרת יום העיון השנתי לזכרו של ראובן חייקין "גאואסטרטגיה והיבטים ימיים" ביום 24.1.2017.

 לדוח במלואו.  

 

בג"ץ 7755/14 צלול- עמותה לאיכות הסביבה סביבתית נ' הממונה על ענייני הנפט – הקליניקה סייעה בהגשת העתירה של עמותת צלול תוך ייעוץ בסוגיות המשפטיות שעמדו במרכזה. במוקד העתירה עמדתה שאלת סמכותו של הממונה על ענייני הנפט להפחית את גובה הערבויות, שמופקדות על ידי חברות הנפט במהלך שנות פעילותן. ביום 28.12.2016 קיבל בית המשפט את העתירה ולראשונה הכיר בתכליות הסביבתיות שעומדות בבסיס חוק הנפט. בית המשפט קבע כי "לצד התועלות המשמעותיות" הקיימות בתחום קידוחי הנפט קיימים "סיכונים בלתי מבוטלים מבחינת הציבור הרחב והסביבה", שאין להתעלם מהם ויש חשיבות להביאם בחשבון במסגרת קבלת ההחלטות.

למאמר דעה שהתפרסם בעתון דה מרקר.

הרצאות בקהילה – השנה הקליניקה לקחה חלק במסגרת סדרת ההרצאות בקהילה "חוף ים אדם", שמוביל ד"ר דני צ'רנוב, מהחוג לביולוגיה ימית, בביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני,
באוניברסיטת חיפה.

לפרטים נוספים ראו באתר בית אבא חושי