English

פרויקט השכלה נגישה

​​פרויקט השכלה נגישה: שימוש הוגן בהשכלה הגבוהה

 
 
                            
  

על הפרויקט

דיני זכויות יוצרים מהווים בשנים האחרונות אחד החסמים המרכזיים להנגשת חומרי לימוד (כגון: מחקרים, מאמרים, הרצאות ומערכי שיעור, סיכומים, טבלאות, סרטים, צילומים ונתונים אמפיריים) לצורכי הוראה ומחקר במוסדות להשכלה גבוהה. הדבר נובע, בין היתר, מחוסר הוודאות המשפטי בנוגע לגבולות השימושים המותרים בחומרים אשר מוגנים בזכויות יוצרים.

בחוק זכויות היוצרים החדש, שנחקק לאחרונה, הורחבו לכאורה גבולות השימושים המותרים, שכן החוק מתיר "שימוש הוגן ביצירה". עם זאת, גבולות השימושים המותרים אינם מוגדרים בצורה ברורה בחוק החדש, וחוסר הוודאות המשפטי פוגע לעיתים בתפקודם של כל המוסדות להשכלה גבוהה. כך, נוצר 'אפקט מצנן' בו גם שימושים מותרים והוגנים אינם מתרחשים עקב החשש לתביעה משפטית. התוצאה היא שבמקרים רבים המוסדות נמנעים מפעילות לגיטימית. תופעה זו פוגעת לעיתים באיכות ההוראה והמחקר וביכולתם של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל לשרת את שליחותם הציבורית.  

האקדמיה מהווה קהילה של יוצרי תוכן ומשתמשי תוכן לצורכי הוראה, חינוך ודעת. למוסדות להשכלה גבוהה תפקיד חשוב ביצירתו ובהנחלתו של ידע אקדמי, לציבור החוקרים, לסטודנטים ולציבור הרחב. תפקיד זה מקבל דגש מיוחד במדינת ישראל בה המוסדות להשכלה גבוהה הם ברובם מוסדות ללא כוונת רווח וחלקם אף מסתייעים בתמיכה ציבורית בהיקף זה או אחר.    

מטרתו של פרויקט "השכלה נגישה: שימוש הוגן בהשכלה הגבוהה" לסייע בשיפור הנגישות של חומרי הוראה ומחקר המוגנים בזכויות יוצרים בקרב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. ​הפורום נוסד על ידי המרכז למשפט וטכנולוגיה בשיתוף עם בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי - המכללה למנהל. הפורום מנוהל בראשות פרופ' ניבה אלקין-קורן, ד"ר אורית פישמן-אפורי וגב' עמירה דותן. ​  

אימוץ עקרונות הפרויקט על ידי בית המשפט

בתאריך 27/11/2013 אושר הסכם הפשרה בתיק שבין האוניברסיטה העברית לבין מוסד ביאליק והוצאת שוקן. אנו שמחים לבשר כי הכללים של פורום השכלה נגישה - עקרונות השימוש ההוגן בהשכלה גבוהה, אומצו כמעט במלואם במסגרת ההסכםמצורף גם תקציר ההסכם ובו פירוט התנאים שנקבעו לשימוש הוגן במקראות וב"שמורים אלקטרוניים". אנו מודים לעו"ד ענת טל מהאוניברסיטה העברית שעמדה בהתמדה בחזית, ובעיקר לעו"ד תמיר אפורי שניהל את המאבק המשפטי הזה בתבונה, בנחישות ובמקצועיות. ​ 

להלן הכללים שגובשו:

Code of Best Practices - English Translation

עקרונות פעולה (עברית)

הסכם הפשרה

תקציר הסכם הפשרה

תרגום הסכם הפשרה לאנגלית [תורגם על ידי דניאל אייזקס]

​​​​​​​​​​​​

חומרים נוספים על הפרויקט ניתן למצוא בדף יום העיון - Open Access, שנערך ב-25.11.2013 באוניברסיטת חיפה.

מאמר שפורסם על הפרויקט (באנגלית) - http://ssrn.com/abstract=1648408

לדיווח על התיק ראו: ישראל: הסדר חדשני יוצק תוכן ברור לשימוש אלקטרוני הוגן, באתר law.co.il (פורסם ב-2.12.2013).

לדיווחים באנגלית ראו גם:

 Fair use, Georgia State, and the rest of the world (Kevin Smith, 2.12.2013)

 Israeli Publishers and Hebrew University Reach Historic Agreement on Fair Use (Ariel Katz, 28.11.2013)