הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה
 
הנחיות להגשת מועמדות
 
תלמידים המבקשים להתקבל ללימודי התואר השלישי בחוג מתבקשים להירשם לאוניברסיטת חיפה באמצעות אתר האינטרנט.
 
במקביל, יש להגיש למזכירות תארים מתקדמים שלוש תיקיות עם המסמכים הבאים:

1.   טופס ריכוז למועמד/ת.

2.   קורות חיים בעברית ובאנגלית.

3.   אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים להנחות את עבודת הדוקטורט (בדרגת מרצה בכיר).

4.   תעודות זכאות לתואר ראשון ולתואר שני, כולל גיליונות ציונים מטעם המוסד בו   הוצאו (יש לוודא שהציון על עבודת התיזה מופיע בגיליון ציוני תואר שני).

5.   שני מכתבי המלצה לפחות מאנשי אקדמיה היכולים להעיד על הפוטנציאל של המועמד/ת למחקר אקדמי וללימודי דוקטורט. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה/י עבודת הגמר המחקרית.

6.   העתק אחד מעבודת הגמר וממאמרים שהמועמד/ת פרסם/ה בספרות מקצועית.

7.   תקציר נושא המחקר באנגלית באורך של 4-5 שורות.

8.   הצהרת כוונות של המועמד/ת לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה המיועד/ת.

9.   בנוסף, יש להעביר למרכזת תארים מתקדמים או לאחראית דוקטורנטים את כל המסמכים להלן סרוקים למייל.