Skip Navigation LinksEvent4


יישוב סכסוכים ביקורה של Prof. Sara Cobb

דיון בתחום של יישוב סכסוכים חלופי (ADR), בנושאים העכשוויים והעתידיים, הניצבים בפני המחקר והפרקטיקה בתחום הגישור

מארגנת: ד"ר ארנה רבינוביץ עיני