Skip Navigation LinksHadarAviram


הרצאה של פרופ' הדר אבירם בסמינר של קליניקת הסניגוריה

 

המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה והקליניקה של הסניגוריה הציבורית יארכו ביום שלישי ה-20 בדצמבר בשעה 10:00 את פרופ' הדר אבירם מאוניברסיטת הייסטינג, קליפורניה. פרופ' אבירם תציג את ספרה החדש על ועדות שחרורים. תמצית ההרצאה מופיעה להלן.
האירוע פתוח לקהל, ויתקיים בחדר הסמינרים (חדר 3021 בבניין המדרגה).

 

מפלצות דאשתקד: שימועי ״משפחת״ מנסון בפני ועדת השחרורים

הדר אבירם, אוניברסיטת קליפורניה - ביה״ס הייסטינגס למשפטים

ספרי החדש, Yesterday's Monsters (הוצאת אונ׳ קליפורניה, תאריך משוער 2019) עוסק בועדת השחרורים הקליפורנית, הגוף המחליט האם לשחרר אסירי עולם. הספר מבוסס על תמלילי הדיונים בועדה בארבעים השנים האחרונות בתיקיהם של שבעה מבני ״משפחת״ מנסון, שבסוף שנות השישים ביצעו סדרת מעשי רצת שזעזעו את ארה״ב ובמידה רבה תרמו לשיח הענישה המחמיר של ממשל ניקסון. ריבוי החומרים, כמו גם הפרסום הרב שליווה את המשפט המקורי, האסירים, ומשפחות הקורבנות, מאפשריים לי לבנות תמונה מפורטת של אופיו של ההליך בפני הוועדה.

ממצאי המחקר שלי חושפים את ההיבט התיאטרלי של דיוני הועדה, ואת ההקצנה וההחמרה שחלו בסדרי הדין ובתכנים המהותיים של הליך השחרור במהלך ארבעים השנים המגובות במסמכים נושא המחקר. המושג המרכזי בדיונים הוא insight - מעין שילוב של חרטה, תובנה לגבי הנסיבות שהביאו לביצוע העבירה, והוכחות (מילוליות ומעשיות) שתובנות אלה הובילו את האסיר לשינוי. ואולם, במקרים שבהם הועדה אינה מוכנה לשחרר את האסירים--למשל, מסיבות פוליטיות--המושג insight מביא לפרשנויות חמורות, ולעתים קרובות אבסורדיות, של תיקו של האסיר.

ניתוח התמלילים מתחלק לשלושה חלקים: עבר, הווה ועתיד. העבר מתמקד בתיאור העבירה עצמה, וכפי שהספר מראה, ישנם מתחים בין הצורך להראות לקיחת אחריות לבין הרצון להציג תמונה מחמירה פחות של העבירה; בין הצורך להראות חרטה וההיבט המלאכותי של השיחה עם הקורבנות; ובין הצורך להיות עקבי והצורך להראות ״תובנות״ שלא היו בשימועים הקודמים.

ההווה מתמקד בתיקו השיקומי והמשמעתי של האסיר. רישומים משמעתיים קלים מקבלים משנה חומרה, ודרישות הוועדה בתחום השיקומי הן בעייתיות מאוד (למשל, הדרישה שהאסירים ישתתפו בתכניות שיקום שאינן קיימות.)

העתיד מתמקד בתכניותיו של האסיר לאחר השחרור, ובהערכת המסוכנות הגלומה בו. נראה כי הוועדה, בניגוד להוראות בית המשפט העליון של קליפורניה, מקישה מסוכנות בעתיד מחומרת העבירה בעבר, ומתקשה להכיר בגיל מתקדם ובעיות בריאות כשיקול שיקומי.

מסקנות המחקר הן שההליך בפני ועדת השחרורים נעדר שקיפות ואינו חשוף די הצורך לביקורת שיפוטית, וכתוצאה מכך הוא מונע משיקולים פוליטיים וקפריזיים. אני מציעה כמה רפורמות שעשויות להועיל.