Skip Navigation LinksSeminar0911


סמינר מחלקתי עם פרופ' עמנואל גרוס

 

בסמינר המחלקתי הראשון השנה ירצה פרופסור עמנואל גרוס שיציג את טיוטת מאמרו
"זכות או תרבות? מילת הנשים כתופעה חברתית" הרצ"ב.