Skip Navigation LinksSeminar2511


סמינר מחלקתי עם פרופ' שי לין

"הקשר הסיבתי בין  זהום סביבתי במעגן הדייג בקישון ותחלואה בסרטן" זאת כותרתו של הרצאתו של פרופ' שי לין שתעסוק בחוות הדעת שהגיש "בתביעות הקישון" ומאמרים שפירסם בנדון.