Skip Navigation Linkscyberforum18_3


מפגש פורום סייבר

"התפקיד המחודש של הריבון בהגנת הסייבר - היבטיים ישראלים ובינלאומיים"  דובר: עו"ד עמית אשכנזי, היועץ המשפטי של מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה

האתגר המרכזי בפעילויות הגנת הסייבר הוא שארגוני המרחב האזרחי הם בדרך כלל העומדים בחזית תקיפות הסייבר, ואילו פעילות ההגנה צריכה להתבסס על היכולות הקיימות בארגונים אלו. מצב עניינים זה הינו שונה מהתפקיד השגרתי של המדינה בתחום הביטחון, והינו שונה מהאופן שתחום טכנולוגיות המידע התפתח עד כה. ברמת החלטות המשלה, אופן ההתמודדות עם האתגר הנוצר משינוי חזית זה נשען על שני חלקים: החלק הראשון עוסק בשימוש בכלים הממשלתיים להניע את ארגוני המרחב האזרחי להיערך טוב יותר לסיכוני מרחב הסייבר. במסגרת זו מוצגת תפיסת הסדרה ותמריצים כלפי המרחב האזרחי, וכן מוצעת הסדרה ספציפית לשוק שירותי הגנת הסייבר, על מנת להבטיח כי ההשקעה של ארגונים בתחום זה תיעשה באופן יעיל.

החלק השני עוסק בהקמה של רשות הגנת הסייבר, שתפקידה לטפל בזמן אמת באיומי סייבר, בסיכוני סייבר ובאירועי סייבר ברמה הלאומית, בשיתוף עם המרחב האזרחי. רשות זו מיועדת לממש את תפקידו של הריבון בהגנת הסייבר .במקביל למרחב המדינתי, במרחב הבינלאומי מתקיים דיון במסגרת הארגון הבינלאומי לשיתוף פעולה כלכלי -  ה- OECD- על תפקידה של המדינה, וזאת מנקודת המבט החברתית-כלכלית. ככלל, ישראל חברה בקבוצת המומחים המנסחת את ההמלצות של הארגון בנושאים אלה.

נושאי הדיון:

ההרצאה תעסוק בהיבטים המשפטיים של שתי החלטות הממשלה האחרונות בנושא ההסדרה הלאומית של הגנת הסייבר ואת המדיניות הנגזרת מהם, תוך התבוננות על האתגרים המשפטיים להגנת הסייבר בארגון, במגזר, ובמשק. עקרונות ה-OECD, ככל שיספיק הזמן, יאפשרו מבט השוואתי ושיח על היבטים גלובליים של מהלכי מדיניות אלה.

על הדובר:

עוה"ד עמית אשכנזי הוא היועץ המשפטי של מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה החל משנת 2014. קודם לכן, עוה"ד אשכנזי היה היועץ המשפטי של הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים וממקימיה. הוא עוסק בתחום המשפט וטכנולוגיית המידע במסגרת משרדי הממשלה משנת 2002, ובמסגרת זו  יזם הוביל וליווה הצעות חוק, מהלכי מדיניות ופרויקטים טכנולוגיים בתחומים אלה בכנסת ובממשלה.


​חומרי קריאה לקראת המפגש:
החלטה מספר 2443 – קידום אסדרה לאומית והובלה ממשלתית בהגנת הסייבר
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des2443.aspx

החלטה מספר 2444 – קידום ההיערכות הלאומית להגנת הסייבר
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des2444.aspx