Skip Navigation Linksexitmop


תרבות האקזיט ומדיניות המו"פ

דיון בעקבות תיקון סעיף 19ב (תיקון מס' 5) לחוק עידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984

​​