Skip Navigation Linkssanegor


מפגש קליניקת מערכת הצדק הפלילי והסניגוריה הציבורית

מפגש בנושא: תפקידו של הסניגור הציבורי כסוכן לשינוי חברתי; מחשבות על שיקום, צדק והרתעה במערכת הצדק הפלילי

המפגש יתקיים ביום ג', 13.01.2015, בחלון הפקולטטי 12:00-14:00, בחדר 1001 בבניין המדרגה.