Skip Navigation Linksseminar113


סמינר מחלקתי עם פרופ' עלי זלצברגר

פרופ' עלי זלצברגר ירצה על: "הגישה הכלכלית ותאוריה דמוקרטית למאה ה 21, או סופה הקרב של הדמוקרטיה."