רשימת הקורסים

תוכנית הלימודים לתואר משותף מאוניברסיטת חיפה ומאוניברסיטת אוטווה

מסלול עם תזה 
באוריינטציה מחקרית. במסגרת מסלול זה יהיה על הסטודנטים להגיש עבודת גמר מחקרית (תיזה).
מסלול ללא תזה
מסלול זה מחייב תוכנית קורסים ומטלת סיום: השלמת 2 סמינריונים שמשקלם יחד 30% בציון התואר הסופי.
במסגרת התוכנית יוכלו הסטודנטים לבחור בקורסים מתקדמים, בקורסים ייחודיים לתלמיד מוסמך וכן בקורסים מתקדמים מחוגים אחרים .

תוכנית הלימודים של אוניברסיטת חיפה 
מסלול א':
היקף הלימודים הוא 28 שש"ס וכן כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה).


עבודת גמר מחקרית (תזה)
כל תלמיד יבחר מנחה עם אפשרות לצרף מנחה שותף או שני מנחים שותפים נוספים. על התלמיד לקבל הסכמת המנחה או המנחים. עד סוף שנה א' על התלמיד למסור לוועדה את שמות המנחה או המנחים, בלוויית הסכמתם בכתב להנחותו וציון נושא העבודה. המנחים יאושרו סופית על-ידי הוועדה ועל-ידי הרשות ללימודים מתקדמים. אם התלמיד לא הצליח למצוא מנחה, יודיע על כך לוועדה ללימודי תואר שני, שתסייע במציאת מנחה מתאים.

לפי התקנון ללימודים מתקדמים של אוניברסיטת חיפה, יכולים להנחות עבודת גמר:
מנחה: כל איש סגל באוניברסיטת חיפה מדרגת מרצה ומעלה במסלול א'.
מנחה שותף: כל איש סגל המוסמך לכהן כמנחה, כל איש סגל ממוסד אקדמי מוכר אחר בישראל או בחו"ל מדרגת מרצה ומעלה במסלול א', כל איש סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול ג' (מומחה) באוניברסיטת חיפה או במוסד אקדמי מוכר אחר.
חריגים: אישור מנחה, מנחה שותף או חבר אחר בוועדה המנחה, שאינו עומד בתנאים חייב בהמלצה מנומקת של הוועדה ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים. במקרים חריגים רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים, לפי המלצה מנומקת של הוועדה, לתת אישור הנחיה קבוע לחבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול ג' באוניברסיטת חיפה, אשר ישמש כמנחה יחיד לעבודת הגמר. למנחה יהיה מנוי בהיקף של חצי משרה לפחות בפקולטה בו רשום התלמיד ללימודי התואר השני. דרישה זו איננה חלה על המנחים השותפים. מינוי מנחה שאיננו ממלא תנאי זה חייב באישור הרשות ללימודים מתקדמים.
כל תלמיד שאושר לו מנחה יגיש לוועדה לא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השניה הצעת מחקר מודפסת, בהיקף של עד 10 עמודים. ההצעה תאושר ותיחתם על-ידי מנחה העבודה. ההצעה תכלול:
תיאור הנושא.
סקירה של הספרות (לרבות חקיקה ופסיקה) הקיימת בנושא.
פירוט מטרות המחקר (לרבות תיזה מוצעת - אם קיימת, ותרומה מחקרית צפויה).
ראשי פרקים מפורטים.
רשימה ביבליוגרפית ראשונית.

הוועדה תשקול אם להעביר את ההצעה לחוות-דעת של שופט יחיד. עם קבלת חוות-הדעת תחליט הוועדה אם לאשר את ההצעה, לדרוש תיקונים או לדחותה. הוגשה הצעה מתוקנת - תחליט הוועדה אם לאשרה. אם אושרה ההצעה, תועבר ההחלטה לרשות ללימודים מתקדמים.
עבודת הגמר המחקרית תוגש מודפסת וכרוכה ב-5 עותקים לוועדה, כשהיא מאושרת וחתומה על-ידי המנחה, לא יאוחר מתום שנה מיום אישור הצעת המחקר. חריגה מתקופה זאת טעונה אישור מראש של יושב-ראש הוועדה. בקשה מנומקת להארכה תוגש בכתב, כשהיא חתומה על-ידי המנחה, לא יאוחר מחודש לפני תום המועד.
אורך העבודה יהיה בין 100 ל-180 עמודים מודפסים ברווח כפול. הערות השוליים (שמותר להדפיס בריווח קטן יותר) ייכללו במניין העמודים. חריגה מהיקף זה טעונה אישור של יושב-ראש הוועדה. בקשת האישור המנומקת תיחתם על-ידי מנחה העבודה. לעבודה יצורפו תמצית ורשימה ביבליוגרפית מלאה.

עבודת הגמר המחקרית תוערך ותישפט על-ידי:
מנחה העבודה.
שופט נוסף, לפי החלטת הוועדה.
הוועדה תמסור את העבודה לשופט נוסף מהפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה או מחוצה לה על פי שיקול דעת הוועדה. העברת חוות-הדעת של השופטים בחלקן או בשלמותן לידיעת התלמיד תעשה בעילום שם או שלא בעילום שם, בהתאם לבקשת השופט.
הציון הסופי של עבודת הגמר המחקרית יחושב כממוצע של ציוני השופטים: ציון המנחה או הציון המסכם של המנחה הראשי והמנחה הנוסף, וציון השופט הנוסף.

כאשר ההפרש בין הציון שהעניק המנחה לעבודה (או הציון המסכם של המנחה הראשי והמנחה השותף) לבין הציון שהעניק השופט הנוסף לעבודה עולה על 15 נקודות, תמנה הוועדה, בהיוועצות עם המנחה/ים, שופט נוסף. הציון של עבודת הגמר יחושב במקרה כזה כממוצע של ציוני כל השופטים.
ניתן לערער על ציון עבודת גמר רק במקרה של כישלון (כשממוצע ציוני כל השופטים הוא פחות מ-76). במקרה של ערעור תמנה הוועדה שופט נוסף והציון הסופי של עבודת הגמר המחקרית יהיה ממוצע ציוני כל השופטים. לא יתאפשר ערעור נוסף.

מסלול ב' ללא תיזה
היקף הלימודים הוא 32 שש"ס.


קורסים בתוכנית
במסגרת שנת הלימודים יועברו 3 קורסי חובה לכל תלמידי התוכנית, שני קורסים באוניברסיטת אוטווה וקורס אחד באוניברסיטת חיפה:

1) DCL 5301 – Legal Research Methodology (Ottawa):

Course Description

This course in legal research methodology will allow students to build on foundations acquired in the first cycle and develop the skills required to produce work of higher level research. Specifically, the course will allow students to deepen their analytical skills by writing and implementing a research methodology to legal problems, while observing ethical norms.

Course Objectives 

o    To study the various stages of drafting a master's thesis: the identification of a research subject, the inventory and assessment of sources, the elaboration of a theoretical framework and of a research question, the crafting of an annotated bibliography, the making of a literature review, the production of a research outline, and the drafting of research papers;

o    To review the functionality and content of various legal research tools, including print and electronic;

o    To implement tracking techniques and different methods of research necessary for the performance of documentary research;

o    To develop critical thinking with regard to legal research;

o    To understand the possibilities and limitations of interdisciplinary, comparative and critical approaches to law.

Teaching Method
The teaching methods will include lectures, group discussions, exercises and practical training in databases. Students will be encouraged to participate actively in class discussions. The practical aspects of these sessions, which include access to several computerized information sources, will be geared towards accomplishing the research paper or essay.

Method of Evaluation

o    Participation in the library component: 10%

o    Interdisciplinary research component:  10%

o    Plan component: 10%

o    Comparative law and critical approaches component : 10%

o    Final paper (containing the following components: selection of the problem, defining the  research question, reflection on the methodology, bibliography, preliminary plan):50% 

o    Oral presentation- summary of the research project: 10%  

2)      Legal Theory Course (Ottawa):

Several legal theory courses are offered each year. Examples of courses offered in past years include:

o    DCL 5303A/CML 3138 – Studies in Legal Theory I: Law and Literature

o    DCL 5303B/CML 3343 – Studies in Legal Theory I: Poverty and the Law

o    DCL 5304A/CML 3374C - Studies in Legal Theory II: Race, Racism and the Law

o    DCL 5340 – Sustainability and Law

o    DCL 5303J/CML 4200JA - Critical Indigenous Legal Theory

o    DCL 5122A/CML 4382A – Studies in Human Rights II: Feminist Legal Issues

o    DCL 5309/CML 3241 - Legal Theory Seminar: Jurisprudence - Theories of Legal Judgment

o    DCL 6126/CML 4132 - International Humanitarian Law: Contemporary Challenges

3)      Contemporary Approaches to Legal Thought (Haifa):

Course Description

This methodological course will offer students the opportunity to closely examine recent developments in jurisprudence as well as provide the analytical skills necessary for conducting graduate-level research. Specifically, the course will allow students to explore in greater detail the leading approaches to law, interpretation and judicial discretion, including the debates regarding the relationship between law and morality, formalism and natural law, the legal process school, law and economics, critical approaches and pragmatism. The course will situate the theoretical examination in current legal problems, ranging from questions of law and technology to human rights.


Course Objectives 

o    To study the various modern approaches to questions of interpretation and judicial discretion, and gain proficiency in the terminology and method of each approach;

o    To examine the implementation of these modern approaches to current legal problems, including the ramifications – positive and negative – of such implementation ;

o    To develop a critical perspective regarding the potential limits of the modern approaches to legal thought;

o    To empower students to choose the approach best suited for writing theirresearch paper.

Teaching Method

The course will be taught as a colloquium. Each lecture will be devoted to the examination of a leading approach to law, and to its implementation regarding a contemporary debate.  Students will be expected to prepare a short summary of the reading materials for each class, and write a final exam.


Method of Evaluation

o    Class participation: 10%

o    Class papers:  30%

o    Final exam: 60%

שאר הקורסים שעל התלמיד ללמוד הם קורסי בחירה.

2 קורסי הבחירה באוניברסיטת אוטווה מכלל הקורסים המוצעים בסמסטר א' וסמסטר ב'. רשימת הקורסים משתנה משנה לשנה ומותעים בהם מגוון רחב של תחומים כגון: 

Law and Social Justice; International Humanitarian and Security Law; International Trade and Foreign Investment Law; Global Sustainability and Environmental Law; Law and Technology

ניתן להתעדכן בקורסים באתר האוניברסיטה:

http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/

4 קורסי בחירה באוניברסיטת חיפה מקורסי ה-Global Law Program המוצעים בסמסטר ג'. בכל שנה מוצעים מגוון קורסים המועברים על ידי מרצים אורחים בפקולטה ממיטב בתי הספר למשפטים בעולם.
בין הנושאים ניתן למצוא קורסים העוסקים:

Law and Technology, Human Rights, Economic Analysis of Law and International Law.

ניתן להתעדכן בקורסים באתר הפקולטה, רשימת הקורסים הסופיים לשנת 2011-2012 תתפרסם במאי 2011 באתר:

http://weblaw.haifa.ac.il/en/yedion/Pages/searchQeng.aspx