Skip Navigation LinksVolume2B

 כרך ב חוברת 2 (תשנ"ה – 1994)

   

 

יצחק זמיר, לכבוד השופט צבי ברנזון

 

מאמרים

ישראל גלעד, האחריות בנזיקין של רשויות ציבור ועובדי ציבור (חלק ראשון)

חיים ה' כהן, הרהורים על טוהר-המידות

 

תחיקה

אריאל בנדור, פגמים בחקיקת חוקי-היסוד

גבריאלה שלו, מכרזים ציבוריים לאחר חוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992

 

פסיקה

דלית אבן-להב, מנהגה של הרשות המבצעת שלא לאכוף חוק

ש"ז פלר, מאסר "עולם חובה", חאסר "עולם" ומאסר "עשרים שנה"

פמחס שיפמן, בתי-הדין הרבניים -לאן?

 

ספרות

עלי זלצברגר, Sh. Shetreet, Justice in Israel: A Study of the Israeli Judiciary

 

מכתבים

אהרן ברק, על התיקונים בחוק-יסוד: חופש העיסוק

 

סקירה

שולמית אלמוג (עורכת), לקט ידיעות

 

כרכי עבר

חברי המערכת - תשנ"ה


עורך: יצחק זמיר

סגני עורך: שולמית אלמוג, אריאל בנדור

חברי מערכת: נעמי אשחר, איתי ברון, אורן גזל, חגי דורון, דרור טימור, מיכאל יצחקי, מעין צור, אורית שקד