Skip Navigation LinksVolume5B

 כרך ה – חוברת 2 (תש"ס – 2000)

   

אהרן ברק ־ שלטון החוק ועליונות החוקה

אליקים רובינשטיין - לזכר השופט משה עציוני ע׳׳ה: משפט, תבונה ואהבת אדם ועם

הרצאות

עלי זלצברגר ־ על המקצועי, על המוסרי ועל מה שמעבר למשפט ־ דברים עם פתיחת שנת־הלימודים תשנ״ט

ג׳ורג׳יוס מ׳ פיקיס ־ זכויות האדם ודוקטרינת הפרדת הרשויות - שני מאפיינים בולטים של חוקת קפריסין

דעות

אליאב שוחטמן - הכרזת העצמאות כמקור לזכויותיו הלאומיות של העם היהודי על ארץ ישראל


מאמרים

עמנואל גרוס ־ היבטים חוקתיים של דיני המעצר בצבא

יואב דותן ־ הבטחה מינהלית לציבור

מיכל טמיר(יצחקי) ־ עילת חוסר־הוודאות במשפט הציבורי

תגובות

יוסי וולפסון ־ מעמד בעלי־החיים במוסר ובמשפט


ספרות

שולמית אלמוג ־ חופש העיסוק ־ בין רטוריקה למציאות

אריאל בנדור ־ הסמכות המינהלית של יצחק זמיר


נספח

Georgios M. Pikis - Human Rights and the Doctrine of Separation of Powers -
Two Dominant Aspects

 

כרכי עבר

חברי המערכת - כרך ה (2)


עורכים:
שולמית אלמוג ועלי זלצברגר

חברי מערכת:
פנינה אלון, ערן אלוני, רינת לוי, ליאור מזור, אפרים(אפי) מיכאלי, מידה מימון, ראובן(רובי) ציגלר

 עריכה לשונית : אברהם שלוין

רכזת המערכת:  ברכה אדלר