הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה
היסטוריית גירסאותהיסטוריית גירסאות
                      
"יללות של רעב" –מעמדם המשפטי של חתולי הרחוב בעקבות ת"א (חי') 15908/04 אוניקול נ' קגןמאת עידן קפון ושרי רוזיצקי23/03/2008 
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/lawatch1/lawatchF/gilionD/cats.htm                       
                        
gilionD/cats.htm