about

 

הדין בישראל דינאמי. המחוקק ומחוקק המשנה עוסקים בעדכון ובשינוי הכללים המשפטיים ומערכת בתי המשפט, באמצעות פרשנות ויצירת הלכות, מחדשת אף היא.

"הארת דין" - כתב העת הממוחשב של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה - עוסק בחידושים אלו.
כתב העת נשען על מערכת סטודנטים תחת פיקוח אקדמי של עורך ראשי חבר סגל הפקולטה.

כתב העת מפרסם הערות פסיקה וחקיקה מפרי עטם של אנשי הקהיליה המשפטית - אקדמאים, עורכי דין, מתמחים וסטודנטים למשפטים - מתוך הכרה בחשיבות השיח בין הגורמים השונים בקהיליה המשפטית, ובכלל זה השיח עם בתי המשפט.