מלגות ופרסים

 

 

פרס פרלמן לעבודות סטודנטיאליות מצטיינות בהגבלים עסקיים, תשע"ד-תשע"ה

אנו שמחים לבשר כי שיתוף הפעולה בין משרד פרלמן ושות'  והפורום למשפט ושווקים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה לקידום המחקר הניב פרסים לעבודות מצטיינות בהגבלים עסקיים.

 .1 התנאים להגשת מועמדות

א. הגשת מועמדות פתוחה לכל סטודנט/ית הלומד/ת או שלמד בשנים תשע"ד או תשע"ה  
    ממוסדות להשכלה הגבוהה בישראל

ב. נושא העבודה המועמדת הוא בתחום ההגבלים העסקיים.

ג. העבודה המועמדת הינה מקורית ונכתבה בידי מחבר/ת העבודה.

ד. העבודה מבטאת מחשבה עצמאית, מקוריות, יצירתיות וחדשנות אקדמית.

ה. העבודה כתובה בשפה העברית.

ו.  אין להגיש עבודה שזכתה בפרס אחר כלשהו או עבודה שכבר פורסמה במסגרת אקדמית.

ז. העבודה נכתבה במסגרת הלימודים בשנת תשע"ד או תשע"ה או הוגשה למוסד בו לומד/ת
   הסטודנט/ית בשנים האמורות
.

ח. המועד האחרון להגשת העבודות הוא 18 באוקטובר 2015 

אופן הגשת העבודה

א. יש להגיש שני עותקים מודפסים של העבודה, ברווח כפול, בגופן דוד, בגודל 12.

ב. יש לצרף לכל עותק תקציר של עד 250 מילים בעברית ובאנגלית.

ג. יש לצרף עותק של העבודה על תקליטור, בגירסת וורד. לצערנו לא ניתן להגיש את העבודות בדרך אלקטרונית.

ד. מכתב נלווה ובו הפרטים הבאים: שם, כתובת, טלפון, דואל, המוסד להשכלה גבוהה לו הוגשה העבודה במסגרת התואר הנלמד, חובה לציין גם את המסגרת בה נכתבה העבודה, מועד הגשתה, שם המנחה, והציון שניתן. כן יש לצרף הצהרה כי הכותב ער לתנאים המפורטים כאן ומסכימ/ה להם במלואם.

ה. שם הכותב לא יופיע על גבי העבודה עצמה, ובכלל זה גם לא בהערת השוליים הראשונה. יש להקפיד על כך גם בהפניה לפרסומים אחרים, אם יש כאילו, של הכותב/ת בגוף העבודה.

3. העבודות הזוכות

א. העבודות שיוגשו במועד ובתנאים האמורים, יועברו לשיפוט אקדמי. השיפוט יהיה אנונימי, על-ידי ועדה שחלק משופטיה הם מנהלים או עמיתים בפורום למשפט ושווקים באוניברסיטת חיפה ולפחות שופט/ת אחד/ת אחר.

ב. ההחלטה על חלוקת הפרס (מיהות הזוכים וחלוקת כספי הזכייה ביניהם) נתונה לשיקול דעתה המוחלט של ועדת השופטים, ואינה נתונה לערעור.

ג. דבר הענקת הפרס, פרטי הזוכה, פרטי העבודה הזוכה והעבודה עצמה עשויים להיות מפורסמים על-ידי הפורום למשפט ושווקים ו/או על-ידי פרלמן בע"מ. לזוכה או זוכים תמסר הודעה על זכייתם, ולשאר הפונים הודעה מתאימה.

ד. אם תפורסם העבודה במסגרת אחרת כלשהי (לאחר הזכייה), הכותב/ת מתחייבים לציין .את דבר הזכייה, ולאזכר הן את הפורום למשפט ושווקים והן את משרד פרלמן בע"מ. האחריות להעברת כספי הזכיה חלה על פרלמן בע"מ באופן בלעדי

.

ה. הפרס יוענק במסגרת אירוע פומבי של אוניברסיטת חיפה, אליו יוזמנו מקבלי הפרס

ו. הפורום למשפט ושווקים שומר על הזכות לפרסם חוברת ובה מקובצות העבודות הזוכות, במסגרת סדרת פרסומי הפורום. החוברת תפורסם תחת רשיון " ייחוס-שיתוף של Creative Commons " והגשת העבודה כמועמדת לפרס מהווה הסכמה של.הכותב להצעת העבודה תחת רשיון זה. כמובן, שאין בכך כדי למנוע כל פרסום בדרך אחרת של העבודה על ידי הכותב.

ז. הזוכים יידרשו להתאים את פורמט העבודה לפרסום במסגרת סדרת פרסומי הפורום במידה והעבודות תחרוגנה מהפורמט המקובל.

4.פרטים נוספים

את עותקי העבודה יש לשלוח לכתובת המפורטת להלן. אנא ציינו על גבי המעטה בבירור את כל הפרטים הבאים

פורום למשפט ושווקים (ת.ד. 5)

הפקולטה למשפטים

בעניין פרס פרלמן

אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל

 31905 חיפה

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפורום למשפט ושווקים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה בדואר אלקטרוני    mgalresearch@gmail.com