הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה
​​ 
 

1) לימודי דוקטורט - מסלול רגיל

 
 תנאי הקבלה
בקשות להתקבל ללימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D) בפקולטה למשפטים תתקבלנה מתלמידים שסיימו את  תואר המוסמך במשפטים (או בכל תחום אחר, ובלבד שהוא בעל תואר בוגר במשפטים*) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון משוקלל של 90 לפחות וציון של 90 לפחות בעבודת הגמר לתואר שני (תיזה).
 
א ניתן להתקבל ללימודי דוקטורט ללא עבודת גמר מחקרית (תיזה) במסגרת לימודי תואר שני 
תלמידים שסיימו לימודי תואר שני באוניברסיטאות בחו"ל או בשלוחות ישראליות של אוניברסיטאות זרות נדרשים לעמוד בבחינת GRE כחלק מתנאי הקבלה.
 
*במקרה כזה יידרשו המועמדים לשנת השלמות לקראת לימודי תואר שלישי (ראו להלן – "מסלול לימודי מחקר מקדים"). 
 
תכנית הלימודים
 
.   תוכנית הלימודים תקבע עבור כל תלמיד מחקר במסגרת מסלול אישי בהמלצת מנחה הדוקטורט ובאישור ועדת הדוקטורט, בהתחשב ברקע האקדמי של המועמד ובנושא המחקר המוצע. סה״כ היקף הקורסים לתלמיד דוקטורט לא יעלה על 4 קורסים (16 שש״ס).  
משך הלימודים לדוקטורט לא יעלה על ארבע שנים, ויחולק לשני שלבים כמפורט להלן 
  א. שלב מחקר א׳: במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר א׳ יידרש התלמיד לכתוב את הצעת המחקר המפורטת, לקבל את אישור המנחים להצעה, ואת אישור וועדת הדוקטורט. עם אישור הצעת המחקר ע״י הגורמים המוסמכים, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב׳. 
 
  ב. שלב מחקר ב׳: משך הלימודים בשלב מחקר ב׳ לא יעלה על שלוש שנים, אשר במהלכן יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטורט 
 
2.   תהליך אישור הצעת המחקר ואישור הדוקטורט ינוהלו בהתאם לתקנון הלימודים לתואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה. 
 
3.   תלמידי המחקר ידרשו להשתתף בסמינר דוקטורנטים אשר יתנהל במתכונת של קולוקוויום בהנחיית איש סגל בכיר בפקולטה למשפטים. מטרת הסמינר להעמיק את יכולת המחקר של הדוקטורנטים וליצור מסגרת תמיכה ומעקב לתלמידי הדוקטורט. הסמינר ידון בסוגיות מתודולוגיות מתקדמות ובתיאוריה משפטית. 
 

2) מסלול ישיר לדוקטורט

 תנאי הקבלה
1.  קבלה לאחר סיום תואר ראשוןבוגר במשפטים (LL.B) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון משוקלל של 95 לפחות וקבלת הסכמה בכתב של המנחה המיועד/ת להנחיה בנושא המחקר המוצע. מועמד/ת שלמד/ה בתכנית משותפת ת/יידרש לעמוד בממוצע ציונים של 95 בכל אחד ממסלולי הלימוד.
 
2. קבלה בתום שנה א' של לימודי התואר השני — סיום לימודי השנה הראשונה ללימודי תוכנית המוסמך( LL.M) בציון משוקלל של 95 לפחות בקורסים בהיקף של 16 שש"ס לפחות וקבלת הסכמה בכתב של המנחה. בנוסף, הגשת שתי עבודות סמינריוניות. יש להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות
 
מבנה הלימודים
השתתפות בקורסים בהיקף של 28 שש"ס לפחות ברמת מ"א (השלמת 26 שש"ס בציון מספרי), וסיומם בציון משוקלל של 95 לפחות.
 
הגשת שתי עבודות סמינריוניות. על התלמיד/ה להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.
תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 16 שש"ס לפחות, סיומם בציון משוקלל של 95 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.
 
הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.
 
עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור/תועבר התלמיד/ה למעמד של תלמיד/ת דוקטורט שלב ב', במסגרתו ת/יבצע את המחקר ות/יכתוב את עבודת הדוקטורט.
 
משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שלוש שנים. 
 

3) מסלול לימודי מחקר מקדים (השלמות לדוקטורט)

 1.  א. על המועמד/ת למסלול מחקר מקדים, להגיש הצהרת כוונות מודפסת  בהיקף של חמישה עמודים (לא כולל ביבליוגרפיה). הצהרת הכוונות תכלול:
 
   1. תיאור נושא
   2. פירוט מטרות המחקר
   3. שיטת המחקר (מתודולוגיה)
   4. רשימה ביבליוגרפית ראשונית
 ב.  השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תיזה).
 ג.  השתתפות בקורס "סדנת הכנה לכתיבת תיזה" (במידה ולא נלמד במסגרת התואר השני).
 ד.  במידת הצורך, עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי מנחה עבודת הגמר המחקרית (תיזה) ותאושר על ידי הוועדה ללימודי התואר השלישי.
 
 2. מועמד/ת בעל/ת תואר שני בחוג אחר בממוצע 90 לפחות אשר כתב/ה עבודת גמר מחקרית שציונה 90 לפחות, והינו/ה בעל/ת תואר ראשון במשפטים (LL.B)​, ומעוניין/ת להתקבל ללימודי התואר "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D) בפקולטה למשפטים, ת/יידרש לעמוד בתכנית השלמות בהיקף של 10 שש"ס כמפורט להלן:
 
 "תורת המשפטסוגיות מתקדמות" וסיום הקורס בציון של 86 לפחות.
 סמינריון בהיקף 4 שש"ס וקורס בהיקף 2 שש"ס אשר ייבחרו בהתאם לשיקול דעת המנחה. ממוצע ציוני הסמינריון והקורס, חייב להיות 90 לפחות.
 
 
*סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.