הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

​ידיעון הפקולטה למשפטים תשע"ז 

 
 
מספר קורס
שם קורס
קבוצה
מרצה
סמסטר
יח"ל
סוג
1014כלים למחקר משפטי והשוואתי באנגליתד"ר אלן מילרב1חובה
1018שיטות משפט זרות – היבטים היסטוריים והשוואתייםד"ר עילי אהרנסוןב3חובה
1030משפט ציבורי א'פרופ' אמנון רייכמןא4חובה
1030משפט ציבורי א'פרופ' אמנון רייכמןא4חובה
1031משפט ציבורי ב'פרופ' אמנון רייכמןב4חובה
1031משפט ציבורי ב'פרופ' אמנון רייכמןב4חובה
2185דיני מכרזיםעו"ד ישי שנידורא2בחירה
2520המיעוט הערבי במשפט הישראליחסן ג'באריןב2בחירה
2903מבוא לדיני משפט האיחוד האירופיד"ר יריב אילןב2בחירה
3074מבוא למשפט בינלאומי פומביד"ר דניאל בן-אוליאלב2חובה
3080דיני עבודהד"ר אריאן רנן- ברזיליא3חובה
3081דיני עבודה מורחבד"ר פאינה מילמן-סיוןא5חובה
3204הקליניקה לזכויות אדם בחברה: סמינר קליניד"ר אלכסנדר (סנדי) קדרש8סדנא
3226סוגיות נבחרות בדיני ים ואנרגיהגב' נדיה צימרמןב2בחירה
3228חוקי ביקורת המדינה והביקורת הפנימיתהשופט מיכה לינדנשטראוסא2בחירה
3516הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי פלסטיני בישראלד"ר אילן סבןב8סדנא
3517הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי פלסטיני בישראלד"ר אילן סבןא8סדנא
4105שוויון הזדמנויות בעבודהד"ר אריאן רנן- ברזיליב2בחירה
4112Freedom of religion or belief in the case law of the European Court of Human RightsProf. Javier Martinez-Torron, Complutense University, Madrid Spain2קורס מרוכז אנגלית
4114Corporate Governance: Acquisitions and Capital StructureProf. Charles K. Whitehead, Cornell Law School USA2קורס מרוכז אנגלית
4138סמינר שתלים משפטייםד"ר עילי אהרנסוןא4סמינריון
4151European Information Privacy Law and its Global ImpactProf. Karl-Nikolaus Peifer, University of Cologne, Germany2קורס מרוכז אנגלית
4157דיני איכות סביבהד"ר איתמר מןב3בחירה
4301Criminal justice and fundamental rights: an approach to the case law of the european court of human rightsProf. Dr. Lorena Bachmaier ,Complutense University, Madrid Spain2קורס מרוכז אנגלית
4398שנת המשפט– חידושים משפטייםפרופ' אמנון רייכמןא1סדנא
4530המדינה וההליך המשפטימר איתן לדררב2בחירה
4530המדינה וההליך המשפטימר איתן לדררב2בחירה ת.שני
4542דיני אינטרנט ותקשורתפרופ' טל ז'רסקיב3בחירה
4544מוגבלות במשפטד"ר שגית מורב3בחירה
4551סמינר: דיני פרטיותפרופ' טל ז'רסקיא4סמינריון ת.שני
4551סמינר: דיני פרטיותפרופ' טל ז'רסקיא4סמינריון
4595השפעות הגלובליזציה על המשפט הפליליד"ר עילי אהרנסוןב3בחירה
4659הסכסוך הישראלי ערבי בראי דיני הלחימהד"ר דניאל בן-אוליאלב3בחירה
4669עסקים בינלאומיים וזכויות אדם בראי המשפט הבינלאומיד"ר פאינה מילמן-סיוןב2בחירה
4679Trade Law and EU External RelationsProf. Amin Alavi, Aarhus University Denmark2קורס מרוכז אנגלית
4754שלטון החוק תחת מצבי קיצון: קולוקוויום מחקרי שלמרכז מינרווהפרופ' גד ברזיליסדנא
4839סמינר משבר ההגירה העולמי: היבטים משפטיים ופוליטייםד"ר איתמר מןא4סמינריון
4855סוגיות מתקדמות במשפט חוקתיד"ר כרמית קארין יפתבבחירה
4855סוגיות מתקדמות במשפט חוקתיד"ר כרמית קארין יפתבבחירה ת.שני
4885משפט וטרור היבטים השוואתייםד"ר איתמר מןא2בחירה