הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

ידיעון הפקולטה למשפטים תשע"ב 20012/13 

למיון ניתן להשתמש החיצים שבצד כותרות העמודות.

 
 
       
מספר קורס
שם קורס
קבוצה
מרצה
סמסטר
יח"ל
סוג
1010תורת המשפטיונתן יובלב4חובה
1014כלים למחקר משפטי והשוואתי באנגליתמילרב1חובה
1015סדנה לכתיבה משפטיתלינה אבו אלהיג'א-חמדא2סדנא
1018שיטות משפט זרות – היבטים היסטוריים והשוואתייםאהרונסוןב3חובה
1020.13מקורות המשפט הישראלימילמן-סיוןא3חובה
1020.12מקורות המשפט הישראלירבינוביץ-עייניא3חובה
1020.15מקורות המשפט הישראליהברא3חובה
1020.25מקורות המשפט הישראליסבןא3חובה
1020.22מקורות המשפט הישראלימילמן-סיוןא3חובה
1020.23מקורות המשפט הישראלימורא3חובה
1030משפט ציבורי א'רייכמןא4חובה
1030משפט ציבורי א'רייכמןא4חובה
1031משפט ציבורי ב'רייכמןב4חובה
1031משפט ציבורי ב'רייכמןב4חובה
1040משפט פליליגנאיםא6חובה
1040משפט פלילירימלטא6חובה
1045תולדות הרעיון המדיניעוז-זלצברגרא2חובה
1050דיני חוזיםאדרב6חובה
1055מבוא למשפט עבריקפלןא2חובה
1078תיאוריות חברתיות ומשפט - יסודותברזיליא2חובה
1090יסודות בכלכלה למשפטניםנבוב4חובה
1093מבוא לניתוח כלכלי של המשפטז'בוטינסקיב2חובה
1095מיומנויות משפט ומידע (חונכות)רייכמןא1חובה
2010דיני תאגידיםגלא4חובה
2011דיני תאגידים - מורחבקמחיא6חובה
2025דיני נזיקיןמורב4חובה
2026דיני נזיקין- מורחבפריבחובה
2035דיני קנייןז'רסקיא6חובה
2039דיני קיניין-מורחבקדר6חובה
2050דיני משפחהיפתא3חובה
2051דיני משפחה מורחברנן בזיליא5חובה
2132הסתברות וסטטיסטיקה למשפטניםאלעד-ירוםא3בחירה
4683היבטים משפטיים של השקעות ופעילות היי-טקברב2בחירה
4683היבטים משפטיים של השקעות ופעילות היי-טקברב2בחירה ת.שני
3226סוגיות נבחרות בדיני ים ואנרגיהצימרמןב2בחירה
4474מבוא לגישה התנהגותית למשפט (קורס מרוכז)תורב2בחירה
4474מבוא לגישה התנהגותית למשפט (קורס מרוכז)תורב2בחירה ת.שני
2242הקליניקה לפמיניזם משפטי סמינר קלינירנןב4סדנא
2303המשפט המבויםאהרונסוןבסמינריון
2349כתב-עת "דין ודברים"פריש4סדנא
2350סמינר מצטיינים -"הארת דין" כתב העת המקוון של הפקולטהיפתש4סדנא
3512סדנת סטודנטים מצטיינים במסגרת הסמינר המחלקתי הפקולטטיקדרש2סדנא
2808דיני המעמד האישי של העדות הנוצריות בישראלדאוב2חובה
2808דיני המעמד האישי של העדות הנוצריות בישראלדאוב2בחירה
2903מבוא לדיני משפט האיחוד האירופיאילןב2בחירה
3020דיני ראיותמנשהא3חובה
3040אתיקה מקצועיתזלצברגרב2חובה
3050דיון אזרחיאעסיא4חובה
3052דיון אזרחי מורחברבינוביץ-עייניא6חובה
3060דיון פליליגזל-איילא3חובה
3074מבוא למשפט בינלאומי פומביבןב2חובה
3081דיני עבודה מורחבמילמן-סיוןא5חובה
3080דיני עבודהרנן-ברזיליא3חובה
3095משפט עבריעמוס ישראל - פליסהאורב2חובה
4467דיני עשיית עושר ולא במשפטיובלא3בחירה
3097משפט מוסלמיחמזהב2חובה
3097משפט מוסלמיחמזהב2בחירה
3506קליניקה: הסניגוריה הציבורית ומערכת המשפט הפליליגזלב8סדנא
3503הקליניקה למשאבי סביבה ימית ומשפטשגיאא8סדנא
3504הקליניקה למשאבי סביבה ימית ומשפטשגיאב8סדנא
3187הקליניקה לזכויות זקניםדורוןש8סדנא
3516הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי פלסטיני בישראלסבןב8סדנא
3517הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי פלסטיני בישראלסבןא8סדנא
3204הקליניקה לזכויות אדם בחברה: סמינר קליניקדרש8סדנא
3228חוקי ביקורת המדינה והביקורת הפנימיתלינדנשטראוסא2בחירה
4602זיהויו של אדם כמבצע העבירהמנשהב3בחירה
4602זיהויו של אדם כמבצע העבירהמנשהב3בחירה
4480משפט פלילי: שק"ד בקביעת העובדותמנשהא3בחירה ת.שני
4480משפט פלילי: שק"ד בקביעת העובדותמנשהא3בחירה
4162משטר המקרקעין בישראלקדרב3בחירה ת.שני
5463שסעים בחברה הישראלית: היבטים סוציו משפטייםקדרבחובת בחירה ת.שני
4542דיני אינטרנט ותקשורתז'רסקיב3בחירה
4659הסכסוך הישראלי ערבי בראי דיני הלחימהד"ר דניאל בן-אוליאלב3בחירה
4423דיני פטנטיםבןא3בחירה ת.שני
4423דיני פטנטיםבןא3בחירה
4432דיני חדלות פרעוןקמחיא3בחירה
4448סמינר ראיות מדעיותמנשהא4סמינריון ת.שני
4448סמינר ראיות מדעיותמנשהא4סמינריון
4469סמינר בדיני יזמות טכנולוגיתבןא4סמינריון ת.שני
4469סמינר בדיני יזמות טכנולוגיתבןא4סמינריון
4530המדינה וההליך המשפטילדררב2בחירה
4530המדינה וההליך המשפטילדררב2בחירה ת.שני
3511סדנה בליטיגציה אזרחיתלדררא2סדנא
4010תורת המשפט: סוגיות מתקדמותהראלב4חובה ת.שני
4010תורת המשפט: סוגיות מתקדמותאלמוג4חובה ת.שני
4697מו"מ גישור ובוררות - דרכים חלופיות לניהול וליישוב חילוקי דעות וסכסוכיםמירוניב4סמינריון
4697מו"מ גישור ובוררות - דרכים חלופיות לניהול וליישוב חילוקי דעות וסכסוכיםמירוניב4סמינריון ת.שני
4551סמינר: דיני פרטיותז'רסקיא4סמינריון ת.שני
4551סמינר: דיני פרטיותז'רסקיא4סמינריון
4440עבירות המגבילות את חופש הביטויגנאיםבחירה
4579משפחה ומשפט: רגולציה ציבורית של יחסים פרטייםכרמיתא4סמינריון
4579משפחה ומשפט: רגולציה ציבורית של יחסים פרטייםכרמיתא4סמינריון ת.שני
4855סוגיות מתקדמות במשפט חוקתיכרמיתבבחירה
4855סוגיות מתקדמות במשפט חוקתיכרמיתבבחירה ת.שני
4473דיני תחרות במבט השוואתי ובינלאומיגלבחירה
4588דיני הגבלים עסקייםגלא4בחירה ת.שני
4595השפעות הגלובליזציה על המשפט הפליליאהרונסוןב3בחירה
4594ענישהאהרונסוןא2בחירה
4564דיני ירושה במשפט הישראלי והעבריקפלןא4סמינריון
4564דיני ירושה במשפט הישראלי והעבריקפלןא4סמינריון ת.שני
2584קניין רוחניאלקין-קורןא4בחירה
3912הקליניקה למשפט וטכנולוגיהאלקין-קורןש8סדנא
4192משפט חוצה גבולות: משפט בינלאומי פרטי בעידן הגלובליקאריןב3בחירה
2347כתב-עת "משפט וממשל"סבןבחירה
4751הניתוח הכלכלי של המשפטתורב4סמינריון ת.שני
4751הניתוח הכלכלי של המשפטתורב4סמינריון
4178מרחב יישוב הסכסוכים: גישור וחלופות אחרות להליך השיפוטירבינוביץ-עייניב4בחירה ת.שני
4833סדנת משא ומתןרבינוביץ-עייניב3סדנא
4011סדנת הכנה לכתיבת תיזהמורא2חובה ת.שני
4702סימני מסחרהברב3בחירה
4706דיני מידע וסייברהברב3בחירה
4220קניין למתקדמיםז'רסקיב2בחירה
4576דיני בנקאותחייםב3בחירה
4544מוגבלות במשפטמורב3בחירה
4669עסקים בינלאומיים וזכויות אדם בראי המשפט הבינלאומימילמן-סיוןב2בחירה
4157דיני איכות סביבהמןב3בחירה
4885משפט וטרור היבטים השוואתייםמןא2בחירה
4547ראיות בהליך האזרחימנשה2בחירה
4892כללי פסילת ראיותמנשהבחירה
4221שימוש לרעה בהליך המשפטיעאסיב3בחירה
4491עבירות מין ומגדררימלטב3בחירה
4172משפט ופמניזם- בין תאוריה למעשהרימלטב4בחירה
4896היריון, לידה ומשפטרנן-ברזיליב2בחירה
4105שוויון הזדמנויות בעבודהרנן-ברזיליב2בחירה
2185דיני מכרזיםשנידורא2בחירה
2520המיעוט הערבי במשפט הישראליחסן ג'באריןב2בחירה
4754שלטון החוק תחת מצבי קיצון: קולוקוויום מחקרי שלמרכז מינרווהברזיליסדנא
4398שנת המשפט– חידושים משפטייםרייכמןא1סדנא
4133סוגיות מתמקדות בדיני חיוביםאדרא4סמינריון
4138סמינר שתלים משפטייםאהרנסוןא4סמינריון
4801היבטים משפטיים ותרבותיים של זנותאלמוגא4סמינריון
4804עבירות ההמתהגנאיםא4סמינריון
4819משפט וטרור בסביבה הדיגטליתהברא4סמינריון
4663סמינר עונש מוותיובלא4סמינריון
4368סוגיות מתקדמות בדיני עבודה קיבוצייםמילמןב4סמינריון
4839סמינר משבר ההגירה העולמי: היבטים משפטיים ופוליטייםמןא4סמינריון
4661סמינר תיאוריה של ההליך האזרחיעאסיא4סמינריון
4364סוגיות מתקדמות בנזיקיןפריב4סמינריון
4571סמינר מגדר, תרבות ומשפטרימלטא4סמינריון
5462תום הלב הדיוניעאסיב3חובת בחירה ת.שני
4308European Patent Law2קורס מרוכז אנגלית
4308European Patent Law2קורס מרוכז אנגלית
4679Trade Law and EU External Relations2קורס מרוכז אנגלית
4301Criminal justice and fundamental rights: an approach to the case law of the european court of human rights2קורס מרוכז אנגלית
4112Freedom of religion or belief in the case law of the European Court of Human Rights2קורס מרוכז אנגלית
4113antitrust, contracts, and government contracts2קורס מרוכז אנגלית
4114Corporate Governance: Acquisitions and Capital Structure2קורס מרוכז אנגלית
4151European Information Privacy Law and its Global Impact2קורס מרוכז אנגלית
4474Behavioral Law and Economics2קורס מרוכז אנגלית
4751Colloquium in Law and Economics4קורס מרוכז אנגלית
4751Colloquium in Law and Economics4קורס מרוכז אנגלית
4118The Law and Economics of the Eurozone2קורס מרוכז אנגלית
4116Sex and Guilt: The Criminal Regulation of Sexuality2קורס מרוכז אנגלית
2060מבוא לדיני מיסיםב3חובה
3514עסקאות בחברות רב לאומיות2סמינריון
4202Constitutional Review in Austria and Europe: A comparative analysis of Europe’s constitutional courts with 2קורס מרוכז אנגלית
3074מבוא למשפט בינלאומי פומביב2חובה
3214הקליניקה למשפט ולמדיניות חינוךד"ר תמי הראל בן שחר8סדנא